İstanbul Psikanaliz Eğitim Derneği
Dil Seçeneği , EN İngilizce | TR Türkçe
"Sözcükler ve büyü başlangıçta birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar ve günümüzde bile sözcükler büyülü güçlerinin çoğunu koruyorlar."

'Sigmund Freud, 'Psikanalize Giriş Seminerleri'

<< Geri
Freud

PSİKE ISTANBUL ETİK YÖNETMELİĞİ

PSIKE ISTANBUL ETİK YÖNETMELİĞİ

GİRİŞ

IPA Etik Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmış olan bu metin,  Psike İstanbul Etik Yönetmeliği, IPA bünyesinde Provisional Society olarak psikanaliz eğitimi vermekte olan İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin psikanalist ve aday üyelerinin bireysel mesleki ve etik uygulamaları için gerekli temel etik kuralları düzenler. PSİKE İstanbul Etik yönetmeliği yerel ihtiyaçları da dikkate alarak IPA Etik Yönetmelik ve IPA Ölçütlerinin tüm maddelerini kapsamaktadır.

Psike Istanbul Etik Yönetmeliği:

a- Psike Istanbul üyesi psikanalist ve adayların hastalarına ve kamuoyuna karşı sorumlu oldukları etik-psikanalitik ilkeler, mesleki yükümlülükler ve insani değerleri düzenler.

b- Psike İstanbul üyesi analist ve adaylarının sadece psikanaliz uygulamaları için  değil, aynı zamanda psikoterapi, danışmanlık, her türlü klinik uygulama, aday eğitimi, supervizyon çalışmaları ve kurumsal tüm çalışmaları için geçerlidir.

c- Psike İstanbul üyesi analist ve adaylarının etik olmadığı gözlemlenen veya iddia edilen davranış veya uygulamalarını tespit etmek ve bu durum hakkında gerekli süreci işleme koymak yükümlülüğü ile ilgili temel değerler  bu yönetmelikle tanımlanır.

Psike İstanbul Etik Yönetmeliği 3 ana kısımdan oluşmaktadır:

  1. Etik yönetmeliğin kapsamı ve nitelikleri
  2. Etik ilkeler
  3. Psike İstanbul Etik Süreç Yönetmeliği (Etik sorgulama ve şikayetleri ele alma işlemleri )

I. KISIM: ETİK YÖNETMELIĞİN KAPSAM VE NİTELİKLERİ

1. Kapsam ve tanımlar: Bu yönetmelik Psike İstanbul Provisional Society üyesi psikanalistler ve Psike İstanbul Provisional Society üyesi adaylar için geçerlidir. Aday, Psike İstanbul Kabul ve İlerleme Komitesi tarafından psikanaliz eğitimine kabul edilmiş, resmi bir psikanaliz eğitimi sürecinden geçerek eğitimini tamamladıktan sonra Psike İstanbul bünyesinde psikanalist olması hedeflenen kişidir. Eğitim analizinden geçen Psike İstanbul adayları, diğer tüm hastalarla aynı haklara sahiptir.

2. Yönetmeliğin Nitelikleri:

a) Bu yönetmelik sadece etik meselelerle ilgilidir. Psikanaliz eğitimine başvuru ve kabul için gereklilikler, psikanaliz eğitim sürecinde adayın yerine getirmesi gerekenler, Psike İstanbul Tüzüğü’nde Aday Kabul Ölçütleri ve Kabul ve İlerleme Komitesi’nin Görev ve Sorumlulukları kısmında açıklanmıştır. (Psike İstanbul Tüzüğü, Sa. 8, madde 8.

b) Psike İstanbul kendi üyeleri üzerinde olgu değerlendirmesi için birincil yetkiye sahiptir.

c) Psike İstanbul Etik Kurulu gerekli gördüğü durumda bir olguyu IPA Etik Kurulu’na havele edebilir veya birlikte ele alabilir.  

d) Uluslararası güncel meselelerle ilgili, aciliyet içeren veya ciddi risk taşıyan durumlarda söz konusu olguyu IPA’nın incelemesi gerekebilir.

e) Psike  İstanbul Etik Kurulu gerekli gördüğü durumlarda bir olguyu IPA etik kurulunun incelemesini talep edebilir.

f) Psike İstanbul Etik Kurulu bir başvuruyu geçerli bir sebeple ele alamadığında başvuru sahibi IPA Etik Kurulu’na başvurabilir. Bu durumda Psike İstanbul’dan iş birliğine girmesi talep edilebilir.

3. Psike İstanbul Etik Kuruluna şikayette bulunma süreci:

a) Psike İstanbul üyesi psikanalistler, adaylar, Psike İstanbul’un yetkili organları, ilgili hasta veya hastanın aile üyesi, mesleki bir kurum bir şikayette bulunabilir

b) Şikayet bir psikanalist ya da adayın psikanaliz ile ilgili tüm çalışma ve uygulamalarına ilişkin olabilir. Kurum olarak Psike İstanbul’un bir profesyonel faaliyeti de şikayet konusu olabilir.

c) Henüz soruşturulacak bir  ihlal olmadığı durumlarda Psike İstanbul Etik Kurulu bir veya birden fazla ilkenin yorumlanması veya bir ilkenin  uygulanmasına dair tavsiye niteliğinde bir görüş bildirebilir. Bu iki şekilde olabilir: Bir aday, psikanalist veya süpervizör  etik kurul ile görüşme talebinde bulunabilir. Ya da Etik Kurul dikkatini çeken ve  etik açıdan açmazlara işaret eden bir konuyu açıklığa kavuşturmak üzere  ilgili tarafları bir görüşmeye çağırabilir.

II. KISIM: ETİK İLKELER

1. Psikanalizin saygınlığına  ve psikanalitik çerçeveye azami özen

a) Psikanalist mesleğinin saygınlığını korumaya özen göstermelidir. Psikanalist, meslektaşlarının, Psike İstanbul’un ve psikanalizin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz davranışlarda bulunmamalıdır.

b) Psikanaliz uygulamasında psikanalitik çerçevenin iyi tanımlanması ve korunması esastır. Seansların süresi, sıklığı, ücretler, ücret ile ilgili koşullar, düzenlemeler vb analizin başlamasından önce hastaya açıklanmalı ve hastanın onamı alınmalıdır.

c) Bu koşulların dışında bir psikanalist hastası ile herhangi bir maddi, manevi, duygusal, cinsel, mesleki ilişki içinde olmamalıdır. Psikanalist  geçmişte bu ilişkilerden herhangi birini kurmuş ise o kişiyi analize almamalıdır.

d) Psikanalist herhangi bir kişi veya kurumun, meslektaşı veya analizandının saygınlığına düşüncesizce veya kötü niyetle zarar vermemelidir. Psikanaliz eğitiminin gerektirdiği eğitim sürecinin (ilerleme görüşmeleri gibi) dışında, gerekmeyen durumlarda psikanalist meslektaşını değerlendirmeye kalkışmamalıdır.

2. Mesleki ve Genel Gizlilik

Gizlilik psikanalitik uygulamanın en temel özelliğidir.

a) Psikanalist hastalarına ait bilgilerin ve evrakların gizliliğini korumak zorundadır.

b) Psikanalist hastaları ve meslektaşlarına karşı  profesyonel ve psikanalitik gizliliğin gerektirdiği biçimde dürüst bir yaklaşım içinde olmalıdır,

c) Eğer bir analizan özkıyım veya bir başkasına ciddi zarar verme riski taşıyor ise, psikanalist bu durumu önlemek için gerekli önlemleri almalıdır.

3. Gücün Kötüye Kullanımı

a) Psikanalist, analiz sırasında veya analiz bittikten sonra analist ve analizan arasında olabilecek güç dengesizliğini dikkate almalı ve hastasının veya eski hastasının bağımsızlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratacak şekilde davranmamalıdır.

b) Psikanaliz isteğe bağlıdır ve hasta herhangi bir zaman tedaviye devam  etmemeyi seçebilir veya başka bir tedavi veya öneri arayışına girebilir.

c) Analizin veya başka bir tedavinin sonlandırılması genellikle karşılıklı anlaşma ile olur. Eğer psikanalist tedaviye devam etmeme kararı vermek zorunda kalırsa, hastanın tedavi ihtiyacını dikkate alır ve mümkün olabilecek alternatif tedavi kaynaklarına ilişkin bilgilendirmeyi yapar. 

d) Psikanalist herhangi bir mesleki veya kurumsal konumunu hastalara, kendisinden süpervizyon alanlara ve meslektaşlarına baskı yapmak için kullanmamalıdır. Baskı kurmak amacıyla  gizli bilgilerin kullanımı ve ifşa edilmesi de buna dahildir.

e) Psikanalist veya aday kendisinin tedavi etmekte olduğu hastaya veya süpervizyon alan adaya herhangi bir yakınlaşma teklifinde bulunamaz ve onunla cinsel ilişki kuramaz.

f) Psikanalist  ya da aday herhangi bir psikanalitik uygulama esnasında  (psikanalizin çeşitli klinik uygulaları, psikanaliz eğitimi, süpervizyon vb) herhangi bir sahtekarlık, kandırma veya zorlayıcı bir tutum içinde bulunamaz.

g) Psikanalist bulunduğu yetkili komisyon/kurul/ jüri içinde, analizanlar, diğer psikanalistler veya adaylar hakkında alınacak kararlar ve değerlendirmeler sırasında gücünü, konumunu, bilgisini istismar edici bir biçimde kullanmamalıdır.

4. İnsan Haklarına Saygı

Bir psikanalist Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nde ve IPA’nın Ayrım Yapmama İlkesi’nde[LU1] * tanımlandığı biçimde temel insan haklarının ihlal edildiği bir durumda asla yer almamalı veya herhangi bir şekilde ihlale imkan vermemelidir.

5. Mesleki Gelişim Koşulları ve Becerilerde Azalma ve Hastalık Halinde Çalışmanın Etik Koşullarda Sürdürülmesi

a) Psikanalist kendisini “Sürekli Mesleki Gelişim”e adamış olmalıdır ve meslektaşları ile bu çerçevede bilgi alışverişini uygun düzeyde sürdürmelidir. Mesleki ve bilimsel gelişmelere ilişkin yeterli güncel bilgini mesleki uygulaması boyunca devam ettirmelidir.

b) Psikanalist adayının eğitim analizi bozulmuşsa (örneğin analistinin hastalığı, ölümü ya da analiz sırasında istismar söz konusu olmuşsa) eğitim analizinin olması gerektiği biçimde tamamlanabilmesi için bir çözüm aranır. Böyle durumlarda genellikle adaya yeni bir psikanalize başlaması önerilir.

c) Psikanalist başka bir meslektaşının mesleki zorunluluklarını yerine getirme kapasitesinin bozulmuş olduğunu görürse, o meslektaşını bilgilendirmek ve onu desteklemekle görevlidir.

d) Psikanalist herhangi bir nedenle kendi mesleki uygulaması ve  kapasitesi ile ilgili şüpheye düşerse, öncelikle daha kıdemli bir meslektaştan acilen öneri almalıdır. Bunun mümkün ve yeterli olmadığı durumlarda Psike  İstanbul Etik Kurulu’na başvurmalıdır.

e) Psikanalist, başka bir psikanalistin etik kuralları ihlal edecek şekilde davrandığına dair bir kanıt görürse, Psike İstanbul Etik Kurulu’nu bilgilendirmekle yükümlüdür.

f) Psikanalistin mesleki kapasitesi ile ilgili göze çarpan endişelerin varlığında, doğrudan bir şikayet gerekliliği olmaksızın, analistler Psike  İstanbul Etik Kurulu’nu bilgilendirmekle görevlidir.

g) Psikanalistin  ani hastalığı ya da ölümü olasılığına karşı, bu olasılığın gerçekleşmesi halinde  hastalarını uygun şekilde bilgilendirecek ve  hastalarının kayıtlarını gizlilik ilkesine sadık kalarak yok edecek  bir meslektaşını önceden belirlemiş olması önerilir.

III . PSİKE İSTANBUL ETİK SÜREÇ YÖNETMELİĞİ

A) ETİK SORGULAMA VE ŞİKAYETLERİ ELE ALMA İŞLEMLERİ

A1- Bir Talep veya Şikayet Formu Doldurma:

a) Psike İstanbul Etik Kurulu’na  yönelik bir talep ya da şikayet yazılı formda olmalı ve şikayet formunda ıslak imza bulunmalıdır. Elektronik posta yolu ile yapılan başvurularda da şikayet formunun doldurulup imzalanması istenir.

b) Şikayet IPA Etik Kurulu’na yönelikse İngilizce yazılmalıdır.

c) Şikayet formu  sürecin başlatılmasını talep eden  kişi veya kişilerce imzalanmış olmalıdır,

d) Zarfın üzerinde , açıkça belli olacak şekilde “Dikkat: Etik”  yazılmış olmalıdır. Zarf iadeli taahhütlü posta ya da kurye yoluyla Psike İstanbul dernek merkezine  gönderilmelidir. Kurye veya iadeli tahahhütlü fişi zarfla birlikte muhafaza edilmelidir.

e) Dernek merkezine gelen zarf sadece  ilgili YK üyesi ve Etik Kurul başkanı tarafından açılabilir.

f) Etik Kurula gelen şikayetin ön değerlendirmesi yapıldıktan sonra konunun tüm muhataplarına şikayetin kopyasını da içeren bir bilgilendirme yazısı gönderilir. 

“Muhatap” davranışının etik olmadığı iddia edilen bir üye ve/veya Psike İstanbul’un kendisi ya da herhangi bir organı olabilir.

g) Psike İstanbul Etik Kurulu başvuruyu yazılı olarak teyid eden bilgilendirme yazısı her muhatabın  ismi, adresi ve şikayet dilekçesi ile birlikte, bildirim gönderim tarihini içermelidir.

h) Tüm başvurular ve toplanacak bilgiler Psike İstanbul dernek merkezinde kilitli özel bir dolapta muhafaza edilir. Özel bir kayıt defteri tutulur ve her gelen şikayet dilekçesi  bir numara verilerek bu deftere işlenir. 

ı) Eğer herhangi bir aşamada elektronik posta yoluyla bilgi aktarımı ya da  yazışma yapılmışsa gizliliği sağlanır. 

A2- Etik Kurul Yaptırımları: Etik Kurul şikayetlerin yanısıra etik talepleri de kabul eder ve değerlendirir. İncelemeleri sonucunda herhangi bir yaptırım ya da  öneride bulunursa, Psike İstanbul Yönetim Kurulu’nu; eğer IPA devreye girmişsse IPA Etik Kurulu’nu bilgilendirir.

A3- Etik Kurul Üyelerinin Değerlendirme Sürecini Etkileyebilecek Özel Durumlar: Bir etik talep veya şikayet sahibi ile ailevi, mesleki ve/veya ekonomik anlamda herhangi bir özel ilişkisi ya da çıkar çatışması olan  Etik Kurul üyesi, Etik Kurul Başkanlığına bu sorunu yazılı olarak ivedilikle bildirmeli ve  değerlendirme ve yaptırım uygulanması süreçlerinde yer almamalıdır. Bu durum Etik Kurul başkanını da kapsar.

A4- Psike İstanbul ve IPA  İşbirliği: IPA Etik Kurulundan bir talep geldiğinde; Psike İstanbul Etik Kurulu  ilgili tüm bilgi ve evrakların ivedilikle teminini de içerecek şekilde  IPA ile işbirliği içinde olmalıdır.

A5- Psike İstanbul’un IPA’yı Bilgilendirmesi: Psike İstanbul etik bir nedene dayanarak bir üyesini üyelikten çıkartır, uzaklaştırır veya bir yıldan uzun süre üyeliğini askıya  alırsa; veya bir üye  kendisine karşı etik temelli bir şikayet veya talep işlemde iken üyelikten ayrılırsa; Psike İstanbul 30 gün içerisinde söz konusu  üyenin adı ve ihlal edilen etik kuralı ve uygulanan yaptırımı içeren bilgileri IPA Etik Kuruluna bildirmelidir.

A6- Gizlilik: Etik kural ihlalini iddia eden tüm şikayetler gizlilik içerisinde işlem görmelidir. Gizlilik ilkesine, etik kurul üyelerinin, eğitim komisyonu ve yönetim kurulu üyelerinin hem  görevleri sırasında hem de bu üyelerin görevlerinin bitiminden sonra da uymaları beklenir

A7- Zaman Kısıtları: Bu işlemler sırasında sürdürülen tüm iletişimler bildirimler, cevaplar ve yaptırımlar mevcut şartlarda makul bir hızla yürütülmelidir. Gerekli olduğunda, Psike İstanbul Etik Kurulu belirli bir talep çerçevesinde veya şikayetin esası ve koşullarına bağlı olarak zaman kısıtı koyabilir. Sıra dışı durumlar haricinde herhangi bir şikayet durumunda yapılan işlemin bütünüyle tamamlanma süreci, şikayetin tarihinden itibaren 1 yılı geçmemelidir.

A8- Şikayetin Geri Çekilmesi: Psike İstanbul Etik Kurulu’na bir şikayetin resmi olarak iletilmesi durumunda, başvuru sahibi şikayetini Etik Kurulun onayı olmadan geri çekemez. Başvuru sahibi Etik Kurul ile işbirliği yapmazsa, şikayeti dikkate almaya devam edip etmemek Etik Kurulun kendi takdirindedir.

A9- Üyelikten Çekilme: Şikayet Etik Kurula resmi olarak iletildiğinde, eğer şikayet sahibi işbirliğine girmez veya işbirliğinden vazgeçerse, üyelikten ayrılırsa veya ölürse, şikayeti veya başvuruyu dikkate almaya devam etmek Etik Kurulun takdirindedir.

B) ETİK TALEP VE ŞİKAYETLERİN PSİKE İSTANBUL ETİK KURULU TARAFINDAN ELE ALINMA İŞLEMLERİ

B1- Psike İstanbul ile Resmi Yazışmalar: Bir başvuru üzerinde “Gizli: Etik” ibaresi ile geldiğinde, Yönetim Kurulunda  bu yazışmaları Etik Kurula havale etmekle görevli kişi gelen evrakın kopyasını Psike İstanbul IPA Etik Kurulu başkanına gönderir. Belgenin aslı Psike İstanbul dernek merkezinde güvenlik altında muhafaza edilir.

B2- Etik Kurulun Ön Değerlendirmesi: Etik Kurul başkanı şikayet başvurusunun bir kopyasını, gizlilik koşullarına uyarak  Etik Kurul üyeleri ile paylaşır.  Kurul üyeleri konu  hakkında bir araya gelerek bir  görüşme yaparlarKurul olguyu ele almak ya da almamak yönünde bir karar alır... Acil durumlarda, Etik Kurul başkanı talep veya şikâyeti başkan yardımcısı ile  gözden geçirebilir.

B3- Etik Kurul Yaptırımları:  Etik konusunda bir şikayet başvurusunun ön değerlendirmesinin ardından,  toplanır ve olguyu araştırır. Daha sonra belirlenmiş yaptırımlardan  uygun bulunan  bir tanesi doğrultusunda harekete geçilir. Karar için oy çokluğu yeterlidir.

Etik Kurul şunları yapabilir:

a) Başvurunun sahibine, şikayetin Psike İstanbul Etik Kurulunun  değerlendirme ölçütlerine uymadığını bildirebilir.

b) Başvuruyu değerlendirmeye alıp, kapsamlı bir değerlendirme yürütebilir.

c) Uygun bir çözüm bulunmasının önünde bazı engeller varsa başvuru  olması gerektiği biçimde PSİKE İstanbul Etik Kurulu’nda ele alınamayacaksa  başvuruyu  bir IPA tam üye kurumu veya IPA Etik Kurulu’na   yönlendirebilir.

d) Olgu üzerinde delil aramak yönünde kapsamlı bir değerlendirme başlatılabilir (bkz. paragraf B5, alttaki yöntemler),

e)Eğitim komisyonuna uygulanacak yaptırım için önerisini sunar.

B4- Yasal Tavsiye: Etik Kurul ve  Yönetim Kurulu  yasal tavsiyeyi uygun veya gerekli bulursa, hukuki görüş alabilir ya da IPA’ya danışabilir.

B5- Delil Toplama Yöntemleri: Etik Kurul tarafından yürütülen olgu ile ilgili delil toplama aşamasına ilişkin  genel ölçütler aşağıda listelenmiştir:

a) Kurul, kendilerine bir şikâyet geldiğini tüm taraflara bildirmelidir ve cevap vermeleri için makul bir zaman sunmalıdır.

b) Başvuru sahiplerinin tüm kayıtları ve tanımlayıcı bilgileri gizli tutulmalıdır.

c) Etik Kurul  kendi adına hareket edebilen bir “Alan Ziyaret Ekibi” atayabilir. Bu ekip resmi bir soruşturma yürütebilir ve vakayı derleyip, kendi bulgularını özetleyen resmi bir raporu, karar vermesi  için, Etik Kurula sunabilir.

d) Olağanüstü bir durumun gerektirdiği koşullarda,  etik kurul avukat ile temsil edilme hakkına izin verebilir.

e) Süreç  mümkün olduğunca hızlı ve ekonomik bir şekilde ele alınmalıdır.

f) Özgül sorular ya da konular bir veya birkaç bilirkişiye veya alt komitelere danışılabilir.

B6- Yaptırımların Türleri:  Etik kurul aşağıdaki eylemlerden herhangi birini Yönetim Kuruluna önerebilir:

a) Aklama: Kanıtların  yetersiz olması nedeniyle  etik dışı davranışın gerçekleştiğine dair kanaate varılmadıysa; üyenin  kusurlu bulunmadığına karar verilebilir.

b) Haksız Hüküm Olmaksızın Şikâyeti Reddetme: Elde güvenilir kanıtın olmaması veya yetersiz olmasından veya yöntemsel bir kusurdan ötürü karar verilemeyen durumlarda şikayet reddedilebilir.

c) Uyarı

d) Kınama

e) Psike İstanbul Etik Kurulu  ilgili üyeye şikayet konusuyla  ilgili etik kaygılarını ifade edebilir ve süpervizyon alması veya analize başlaması gibi önerilerde bulunabilir:

f) Dernekten Uzaklaştırma: Böyle bir uzaklaştırmanın süresi belirli  olmalı ve  üç yılı aşmamalıdır.

g) Kalıcı Olarak Üyelikten İhraç Etme.

h) Geri Kabulu Engelleme: Bir şikâyet ele alınırken, yargı aşamaları sürerken veya temyiz tamamlanmadan önce,  üyenin istifa etmesi durumunda, üyenin tekrar derneğe  başvurması engellenebilir.

ı) Başvuru , bir üyenin uzaklaştırılması ya da üyelikten çıkarılmasıyla sonuçlanmışsa,  ilgili eylem hakkında Psike  İstanbul üyeleri, gerekirse IPA bilgilendirilir.

B7- Etik Kurulla İlgili Başvurular:

a) Etik kurulun eylemi veya eylemsizliğine dair herhangi bir  şikayet başvurusu doğrudan  Yönetim Kuruluna iletilmelidir. Yönetim Kurulu başvuruyu uygun bulabilir veya delil yetersizliği (üçte-ikilik oy gerektirir) şeklinde reddebilir veya başka bir uygun  gördüğü eylemde bulunur.

b) İnceleme Talebi: Etik Kuruldan belirli bir konuda, gerçek ya da varsayımsal olgular hakkında tavsiye  niteliğinde görüş istenebilir. 

c) Etik kuruldan varolan yönetmeliklerin üzerinde tekrar çalışılması ve bazı kısımlarının değişitirilmesi istenebilir, bu talep Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olmalıdır.  

B8- Masrafların Bir Tarafa Ödetilmesi:

Bir etik olgu ele alınırken, eğer taraflar kendilerinden istenilen bilgiyi saklamak, çarpıtmak ya da  etik bir meseleyi kendini savunmak için yaymak  gibi aldatıcı yollara başvurursa Yönetim Kurulu PSİKE İstanbul’un ve/veya karşı tarafın masraflarını, rencide eden tarafın aleyhine tahakkuk ettirebilir.

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Kongresi, 1911 Weimer

Psike İstanbul © 2015. Tüm Hakları Saklıdır
Bu site © XYZEskimo Web Araçları kullanılarak hazırlanmıştır.