İstanbul Psikanaliz Eğitim Derneği
Dil Seçeneği , EN İngilizce | TR Türkçe
"Sözcükler ve büyü başlangıçta birbirlerinin tıpatıp aynısıydılar ve günümüzde bile sözcükler büyülü güçlerinin çoğunu koruyorlar."

'Sigmund Freud, 'Psikanalize Giriş Seminerleri'

<< Geri
Freud

IPA ETİK YÖNETMELİĞİ

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) Kongresi, 1911 Weimer

Bizi Takip Edin

ETİK YÖNETMELİK

Bu çeviri üyelerimize yardımcı olmak için yapılmıştır ancak hukuki süreçlerde veya herhangi bir maddenin anlamına ilişkin tereddüte düşüldüğü bir durum olduğunda, kesinlikle İngilizce orjinal versiyonu dikkate alınmalıdır.

Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin (“IPA’nın”) Etik İlkeleri (“İlkeleri”), Etik Yönetmeliği ve İşlemlerin Uygulanması (“Kurallar Yönetmeliği ”); IPA’nın üyeleri ve tam üye kurumları için (bunlar arasında formasyon veren enstitüler ile PIEE ve ILAP gibi bireysel psikanalistlere etik ve mesleki uygulamaları için eğitim formasyonu, analist olma onayı, ve denetim sağlayan enstitüler yer alır) temel etik kuralları düzenler.

Etik Yönetmelik:

a) Hastalara ve kamuoyuna insanî değerleri, psikanalitik ilkeleri ve mesleki yükümlülükleri gösterir; b) IPA üyelerinin psikanaliz uyguladığı durumlarda veya (psikoterapi veya danışmanlık gibi) başka her türlü klinik pratik için, veya adaylarla, süpervizyon alanlarla veya kurumsal bir çerçevede yapılan çalışmalar için geçerlidir;
c) Her IPA tam üye kurumu tarafından yerelde dikkate alınacak hususlara göre ayrıntılandırılabilir.

Bu yönetmelik dört kısımdan oluşur. (Bunların her biri, bu girişle birlikte IPA’nın Etik Yönetmeliği, IPA’nın Ölçütleri ve tam üye kurumlar tarafından gözetilecek asgarî standartlar için gerekli kısımlardan oluşur).

I. Kısım : Kapsam ve nitelikler
II. Kısım : IPA tam üye kurumları için Etik İlkeler
III. Kısım : Tüm psikanalistler ve adaylar için Etik Yönetmelik
IV. Kısım : Uygulama
           A. IPA ve tam üye kurumları için İşlemler
           B. IPA’nın etik sorgulama ve şikayetleri ele alma işlemleri
           C. IPA doğrudan üyeler için izlenecek işlemler

I. KISIM: KAPSAM VE NİTELİKLER

1. Uygulama. Bu Yönetmelik şu kişi ve kurumlar için geçerlidir:
a) IPA tam üye kurumları;
b) Onların psikanalist üyeleri ve bunun sonucu olarak IPA üyeleri;
c) IPA “doğrudan üyeler” (genellikle tam üye kurumların olmadığı bölgelerde çalışan psikanalistler); ve
d) Tüm IPA adayları; Aday, bir bileşen veya içinde ayrı hukuki birimlerin olduğu, tayin edilmiş bir IPA formasyon kurumu veya PIEE veya ILAP gibi ilgili bir kurum tarafından kabul edilmiş, resmi bir psikanaliz formasyonu sürecinden geçerek formasyonunu tamamladıktan sonra IPA üyeliği hedeflenen kişidir. Bu Yönetmelik içinde, “psikanalist(ler)” ve
“(IPA) üyeleri” ifadeleri tüm adaylar için aynı ölçüde geçerlidir. Uygun düzenlemelerin olmadığı yerlerde, bir çalışma grubu içindeki bir aday hakkında yapılan etik şikayetler, IPA doğrudan üyeler hakkında yapılan etik şikayetlerle aynı şekilde ele alınacaktır. Formasyon analizinden geçen IPA adayları, diğer tüm hastalarla aynı haklara sahiptir.

2. Kapsam.
Bu Yönetmelik sadece etik meselelerle ilgilidir. Başvuru, eleme, eğitim formasyonu, aranan özellikler veya profesyonel denetleme standartları gibi diğer IPA ölçütleri Sürece(Işlemlere) İlişkin Yönetmeliğin diğer kısımlarında açıklanmıştır.

3. Asgarî Ölçütler. Bu Yönetmelik IPA Üye örgütleri tarafından yapılan uygulama ve yürütmeler için asgarî etik ölçütleri belirler. Her tam üye kurum, orada geçerli kanunlar yerel kanunlar ile tutarlı bir şekilde ve IPA’nın ölçütlerine (bu Etik İlkeler, Etik Yönetmelik ve Yürütme İşlemleri de dahil olmak üzere) bağlı olarak kendi etik ölçütlerini, kural ve yönetmeliklerini belirler.

4. Gelecekteki Değişiklikler. IPA ileriye yönelik olarak zaman zaman Yönetmeliği değiştirebilir veya ona eklemeler yapabilir.

5. Çocuklar ve Ergenler. Bu Yönetmelik çocuk ve ergen psikanalizi dahil tüm psikanaliz için geçerli olsa da, her zaman geçerli olmayan belirli bazı ölçütler vardır (örneğin, bazı durumlarda, hastanın yanında ya da onun yerine ebeveynle veya vasi olan kişiyle ücretle ilgili meselelerin konuşulması gerekeceği gibi). IPA Etik Komitesi, zaman içinde, çocuk ve ergen psikanalizi için özel olarak düzenlenmiş ayrı bir yönerge hazırlamak niyetindedir; ancak o zamana kadar özgül koşullar nedeniyle açıkça muafiyet gerektirecek bir durum gerekçelendirilmediği müddetçe bu Yönetmelik geçerlidir.

6. Tam Üye Kurumların Birincil Yetkisi
a) Aşağıda belirlenmiş durumlar hariç (b), her tam üye kurum:
            (i) (aşağıda 8. maddede tanımlanmış biçimde ) üyelerine veya kendisine dair tüm etik şikayet ve taleplerde birincil yetki sahibidir ve
            (ii) Etik şikayet ve talepleri ele almak için IPA’nın Yönetmeliği ile tutarlı, yazılı bir Etik Yönetmelik oluşturulmalı ve yayınlanmalı, bu durumlarda nesnel bir uygulama mekanizması geliştirilmeli, ve bir etik kurul veya makul bir alternatifi oluşturulmalıdır.

b) IPA Etik Komitesi kendi bünyesi içinde yetkili, yönetim kurulu üyesi veya herhangi bir başka IPA yetkilisi olarak görev yapan psikanalistler hakkında gelen her türlü şikayeti değerlendirecektir.

7. IPA Takdir Yetkisi
IPA etik ile ilgili durumlarda karar verip vermeyeceğine ve verecekse bunu nasıl yapacağına ilişkin yetkiyi, Etik kurallar ve bu Etik Yönetmelik ile uygulamaya koyar. Genel olarak, IPA yetkisini kullanırken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur:
a) Tam üye kurumun olgu değerlendirmede birincil yetkisi bulunup bulunmadığı (bkz. Madde 6, yukarıda).
b) Uluslararası güncel meselelerle ilgili yeni beliren sorular ile büyük aciliyet
içeren veya ciddi risk taşıyan durumlarda büyük olasılıkla IPA’nın incelemesi gerekecektir.
c) Tüm talep ve şikayetler var olan IPA kaynakları ışığında değerlendirilir.
d) Tam üye kurum bir başvuruyu reddettiğinde, IPA Etik Komite ile IPA Temsilciler Kurulubu başvuruyu ele alma sorumluluğunu üstlenebilir ve tam üye kurumdan iş birliğine girmesini talep edebilir. Bu başvurunun bedeli tam üye kurumdan talep edilebilir.

8. İnceleme Talebi ile Şikayet arasındaki Fark
a) Şikayet IPA üyesi bir psikanalist, tam üye kurumun veya alt birimlerinden birinin profesyonel faaliyetini (ya da faaliyetsizliğini) sorgular.
b) İnceleme talebi bir veya birden fazla ilkenin yorumlanması veya bir ilkenin yürütülmesi ve uygulanmasına dair tavsiye niteliğinde görüş almayı gerektirir.

9. Kimler bir İnceleme talebi veya Şikayette Bulunabilir? IPA üyeleri, adaylar veya tam üye kurum, ilgili hasta veya aile üyesi, veya ilgili kamu görevlisi, IPA’nın dikkate alacağı biçimde, talep veya şikayette bulunabilir (bkz. IPA TakdirYetkisi, madde 7, yukarıda).

II. KISIM: IPA ÜYE ÖRGÜTLERİ İÇİN ETİK İLKELER

1. Etik Standartlara Uymaya Yönelik Genel Yükümlülük
. Her IPA tam üye kurumu; her bir psikanalist, her tam üye kurum tarafından yürütülen eğitim formasyonu çalışması için veya diğer faaliyetler için, IPA’nın Yönetmeliği ve uygulanabilir kanunları ile tutarlı ve uyumlu olan azamî etik ve mesleki standartların uygulanması için gerekli ölçütleri tanımlamakla yükümlüdür.

2. Etik Yönetmelik ve Şikayet Süreci

a) Etik Yönetmelik. Her tam üye kurum, yazılı bir Etik Yönetmelik (veya benzer şekilde adlandırılmış etik kurallar ) hazırlamak, yürürlüğe koymak ve ilgili taraflarla paylaşmak yükümlülüğünü taşır. Bu kurallar, (i) IPA Yönetmeliği tarafından belirlenmiş asgarî standartlarla uyumlu olmalı (her tam üye kurum, IPA yönetmeliği ile uygun olmak kaydıyla daha yüksek standartlar geliştirebilir), ve (ii) Tam üye kurum yetkisi altında eğitim formasyonunda olan, yetkilendirilmiş veya çalışan psikanalistlerin gözlemlenebilir veya etik olmadığı iddia edilen davranış veya uygulamalarını tespit etmek ve bu durum hakkında gerekli süreci işleme koymak yükümlülüğündedir.
b) Süreçler. Her tam üye kurum, kendi Etik Yönetmeliği'nde veya ilgili belgesinde süreçleri, zaman kısıtlarını, etik konularda rehberlik ve karara dair talepleri, şikayetleri nasıl kabul edip ele alacaklarınıve karara bağlayacaklarını tanımlayacaktır. (bkz. IV. Kısım, madde A7, aşağıda)
c) Şikayetler Konusunda Başvurular. Her tam üye kurum şikayet başvurularını IPA’nın Yönetmeliğine ve yürürlükteki kurallarına ve tam üye kurum kaynaklarına, yapısına ve diğer geçerli ölçütlere uygun olarak yürütecektir.
d) Ulusal Onaylama Organları. Tam üye kurum Etik Yönetmeliği ve Süreçlerin yürürlüğe konması için ulusal düzeyde bir organı yetkilendirdiyse, bu yönetmelik ve süreçler IPA’nın Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
e) Kaynakları Kısıtlı Olan Tam Üye Kurumlar için Özel Kural. Küçük bir üye kurum, etik bir şikayeti veya yürütme talebini karşılayacak kaynaklardan yoksun ise, bir veya daha fazla yakın tam üye kurumla birlikte ve/veya IPA tarafından onaylanmış bölgesel bir birimden destek talebinde bulunabilir; ve/veya IPA rehberliğini talep edebilir (IPA takdirine tabi olarak sağlanabilir, bkz. I. Kısım: madde7, yukarıda)

III. KISIM: TÜM PSİKANALİSTLER VE ADAYLAR İÇİN ETİK YÖNETMELİK

1. İnsan Hakları
Bir psikanalist Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nde ve IPA’nın Ayrım Yapmama İlkesi’nde tanımlandığı biçimde temel insan haklarının ihlal edildiği bir durumda asla yer almamalı veya herhangi bir şekilde ihlale imkan vermemelidir.

2. Finansal Düzenlemeler
Analizin başlaması veya herhangi bir ücret değişikliğinin yürürlüğe konmasından önce tüm ücretler ve finansal düzenlemeler hastaya açıklanmış ve onaylanmış olmalıdır.Bunun dışında bir psikanalistle hastası arasında hiç bir maddi alışveriş söz konusu olamaz.

3. Mesleki ve Genel Gizlilik

a) Gizlilik psikanalitik uygulamanın temellerindendir. Bir psikanalist hastalara ait bilgilerin ve evrakların gizliliğini korumak zorundadır.
b) Bir psikanalist mesleğin itibarını zedeleyecek şekilde davranmamalıdır.
c) Bir psikanalist, sadece diğer psikanalistlerin değil, herhangi bir insanın veya derneğin itibarını zedeleyecek şekilde düşüncesiz ve kötü niyetli olmamalıdır veya zorlayıcı ve hafifletici şartların yokluğunda jüri değerlendirmelerine isteyerek müdahale etmemelidir.
d) Bir psikanalist hastalara ve meslektaşlara (profesyonel gizliliğin gerektirdiklerine tabi olarak) karşı dürüst olmalıdır, herhangi bir sahtekarlık, kandırma veya zorlayıcı bir tutum içinde bulunmamalıdır.

4. Gücün Kötüye Kullanımı
a) Bir psikanalist, analiz sırasında veya analiz bittikten sonra analist ve analizan arasında olabilecek güç dengesizliğini dikkate almalı ve hastanın veya eski hastasının bağımsızlığı üzerinde aksi bir etki yaratacak şekilde davranmamalıdır.
b) Bir hastanın bir psikanalist ile psikanalitik tedavisi isteğe bağlıdır ve hasta herhangi bir zaman tedaviye devam etmemeyi seçebilir veya başka bir tedavi veya öneri arayışına girebilir.
c) Analizin veya başka bir tedavinin sonlandırılması genellikle karşılıklı anlaşma ile olur. Eğer bir psikanalist tedaviye devam etmeme kararı verirse, hastanın tedavi ihtiyacı ve mümkün olabilecek alternatif tedavi kaynaklarına ilişkin bilgilendirme konusunda mantıklı istekleri dikkate alınmalıdır. d) Bir psikanalist herhangi bir mesleki veya kurumsal konumunu hastalara, süpervizyon alanlara ve meslektaşlara baskı yapmak için kullanmamalıdır. Böyle bir amaç için gizli bilgiler de kullanılamaz. e) Bir psikanalist kendisinin tedavi etmekte olduğu hastaya veya süpervizyon
alan adaya herhangi bir teklifte bulunamaz ve onunla cinsel ilişki kuramaz.

5. Mesleki Becerilerde Azalma ve Hastalık Halinde Standartların Sürdürülmesi
a) Bir psikanalist kendisini “Sürekli Mesleki Gelişim”e adamış olmalıdır ve meslektaşları ile temasını uygun düzeyde sürdürmelidir. Bunun amacı yeterli derecede mesleki uygulama kuralının ve mesleki ve bilimsel gelişmelere ilişkin yeterli güncel bilginin idame ettirildiğinden emin olunmasıdır.
b) Eğer bir psikanalistin eğitim analizi bozulmuşsa (ve dolayısıyla olması gerektiği biçimde tamamlanmamışsa) veya analiz sırasında istismar söz konusu olmuşsa, mağduru herhangi bir suç veya hata zannı altında bırakmayacak şekilde, genellikle o psikanalist için yeni bir psikanaliz gerekli olur.
c) Başka bir psikanalistin etik kuralları ihlal edecek şekilde davrandığına dair bir kanıt görülürse, tam üye kurumun uygun bir organına (Doğrudan üyelik durumunda IPA’ya) bilgi vermek bir psikanalistin görevidir.
d) Bir psikanalist kendi uygulama kapasitesi ile ilgili şüpheye düşerse, daha kıdemli bir meslektaştan öneri almalıdır; başka bir meslektaşın mesleki zorunluluklarını yerine getirme kapasitesinin bozulmuş olduğunu görürse, o meslektaşı bilgilendirmek ve onu desteklemek bir psikanalistin görevidir. Bir psikanalist, psikanalitik bir meslektaşın kapasitesi ile ilgili göze çarpan endişelerin olduğu bir durumda ve kişinin konuyu ele almak konusunda istekli olmadığı bir durumda, tam üye kurumun uygun organını (Doğrudan üyelik durumunda IPA’yı) bilgilendirmekle görevlidir.
e) Bir psikanalist, ölümü ve çalışmasının mümkün olmayacağı halinde, hasta gizliliğini de dikkate alarak, tüm hastaların bilgilendirilmesine dair gerekli şartları sağlamış olmalıdır.

IV. KISIM: UYGULAMA A. IPA VE TAM ÜYE KURUMLAR İÇİN İZLENECEK YOLLAR A1 Bir Talep veya Şikayet Formu Doldurma: IPA veya bir tam üye kuruma yönelik bir talep veya şikayet formu
a) Yazılı olmalıdır,
b) IPA’ya yönelikse İngilizce, tam üye kuruma yönelikse, o derneğin geçerli dilinde yazılmalıdır,
c) Başlatılmasından sorumlu olan kişi veya kişilerce imzalanmış olmalıdır,
d) Açıkça belli olacak şekilde “Dikkat: Etik” yazılı bir zarfın içerisinde e-postası veya kurye yoluyla (iade fişini de bulunduracak şekilde) IPA merkezlerine veya tam üye kurumun merkez ofisine; IPA’nın metni okumak için yeterli elektronik altyapıya sahip olduğundan emin olunan herhangi bir imzalı elektronik kopya (örneğin, PDF) şeklinde idari sorumluya gönderilmelidir. Ek olarak;
e) Konunun tüm muhataplarına bir bilgilendirme yazısı (şikayetin kopyasını da içeren bir yazı) yollanacaktır. “Muhatap” davranışının etik olmadığı iddia edilen bireysel bir psikanalist veya tam üye kurum olabilir ve
f) Eğer talep edildiyse, IPA veya tam üye kuruma yazılı olarak bildirim gönderildiği teyit edilmelidir; her muhatabın ismi, adresi ve şikayet dilekçesi ile birlikte, bildirim gönderim tarihini içermelidir.

A2 Etik Komite Eylemleri: Etik Kurul etik talepleri ve şikayetleri alır, değerlendirir. Herhangi bir eylem önerisinde bulunursa, böyle bir eylemi ya IPA’nın yetki verdiği otoriteler üzerinden uygular veya tam üye kurumun yönetim kuruluna (veya IPA Etik Kurulu IPA Yönetim Kurulu’na) önerilerini sunar.

A3 Çıkar Çatışmaları: Söz konusu etik talep veya şikayet ile ailevi, mesleki veya ekonomik anlamda herhangi bir çıkar çatışması olan görevli veya etik kurul üyesi, etik komite başkanlığına bu çatışmayı yazılı olarak ivedilikle belirtmeli ve konunun değerlendirilmesinde veya yaptırımında yer almamalıdır.

A4 Tam Üye Kurum ile İşbirliği: Bir IPA tam üye kurumu; ilgili tüm bilgi ve evrakların ivedilikle teminini de içerecek şekilde, tüm IPA talepleri için IPA ile işbirliği içinde olmalıdır.

A5 Üye Derneğin IPA’yı bilgilendirmesi: Tam üye kurum, etik bir nedene dayanarak bir üyeyi üyelikten çıkartır, uzaklaştırır veya bir yıldan uzun süre üyeliğini aslıya alırsa; veya bir üye, kendisine karşı etik temelli bir şikayet veya talep işlemde iken, üyelikten ayrılırsa; tam üye kurum 30 gün içerisinde mevzu bahis üyenin adı ve ihlal edilen etik kural ve yaptırımı içeren bilgileri IPA Etik Kuruluna yazmalıdır. Bu bilgi, üyenin ismini de içerecek şekilde IPA tam üye kurumlar ve üyelerine, IPA gazetesi veya diğer uygun yöntemlerle bildirilmelidir.

A6 Gizlilik: Etik Kural ihlalini iddia eden tüm şikayetler gizlilik içerisinde işlem görmelidir. Gizlilik, Etik Kurul üyeleri ve görevleri sırasında gizli bilgiden haberdar olması gereken diğer kurullar ve yönetim kurulu tarafından da idame edilmelidir: bu gizlilik görevi, görev süresinin bitiminin sonrasına da uzanır.

A7 Zaman Kısıtları: Bu işlemler sırasında sürdürülen tüm irtibatlar, bildirimler, cevaplar ve yaptırımlar mevcut şartlarda makul bir hızla yürütülmelidir. Gerekli olduğunda, yetkilendirilmiş olan IPA veya tam üye kurum kurulu veya bir görevli, belirli bir talep veya şikayetin esasının ve şartlarının ışığında, zaman kısıtı koyacaktır. Sıra dışı durumlar haricinde herhangi bir şikayet durumunda yapılan işlemin bütünüyle tamamlanma süreci, şikayetin tarihinden itibaren 1 yılı geçmemelidir.
Başvurular sıra dışı durumlar haricinde, temel şikayetin sonucuna ilişkin bildirimden sonraki 6 ay içerisinde yapılmalıdır; ve her başvuru resmi başvurusu dilekçe tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sonuçlanmalıdır.

A8 Şikayetin Geri Çekilmesi: Etik Kurul’a (IPA veya tam üye kuruma ait) bir şikayetin resmi olarak iletilmesi durumunda, şikayetçi şikayetini Etik Kurul’un rızası olmadan geri çekemez. Eğer şikayetçi Etik Kurul ile işbirliği yapmazsa, şikayeti dikkate almaya devam etmek Etik Kurul’un kendi takdirindedir.

A9 Üyelikten Çekilme: Şikayet Etik Kurul’a resmi olarak iletildiğinde, eğer şikayetin muhatabı işbirliğine girmez veya işbirliğinden vazgeçerse, üyelikten ayrılırsa veya ölürse, şikayeti veya başvuruyu dikkate almaya devam etmek Etik Kurul’un takdirindedir.

B ETİK TALEP VE ŞİKAYETLERİN IPA TARAFINDAN ELE ALINMA İŞLEMLERİ

B1 IPA Makbuz/Alındı bildirimi. Bir talep veya şikâyet alınması üzerine (bkz. Bölüm I: üstte, paragraf 8; ve Bölüm IV: üstte, paragraf A1), IPA ekibi makbuzu tasdik edecek ve talep veya şikayetin bir kopyasını IPA Etik Kurulu Başkanı’na gönderecektir (orijinali IPA yönetim merkezinde güvenlik altında muhafaza edilecektir).

B2 Etik Kurul’un Ön Değerlendirmesi. Etik Kurul Başkanı talep veya şikayetin bir kopyasını komite üyelerine göndermeli; meselenin durumu veya önemi üzerine görüşme yapmalı; ve işbirliği kurarak sonraki paragrafta sıralanan eylemlerden takdir edilen bir tanesi doğrultusunda harekete geçmelidir (kurulun basit bir çoğunluğu tarafından alınan karar yeterli olmalıdır ve azınlıktaki kurul üyelerinin her ne sebeple olursa olsun (bildirimlerin alınmaması buna dahildir) gözden geçirmeye katılamaması herhangi bir kararı geçersiz kılmamalıdır). Acil durumlarda, Başkan talep veya şikâyeti Yardımcı Başkanlar’la gözden geçirebilir.

B3 Etik Kurul Eylemleri. Etiğe konulu bir şikâyet veya talebin ön değerlendirmesinin ardından, Etik Kurul şunları yapabilir:
a) bir talep veya şikâyet’in kaynağına, bunun IPA’nın gözden geçirme ölçütlerine uymadığını bildirebilir.
b) başlangıçta rahatlatıcı bir çözüm bulunamadıysa, tam üye örgütler meseleyi olması gerektiği biçimde ele almadıysa ve/veya IPA’ya sorun veya durumları layıkıyla dile getirmekte başarısız olduysa, meseleyi bir veya birkaç IPA tam üye kuruma yönlendirebilir.
c) delil aramak yönünde ilerleyebilir (bkz. paragraf B5, alttaki yöntemler), IPA Etik Kurul içerisindeki aşamaları gözden geçirebilir ve/veya araştırabilir ve böylece IPA Başkanı’na ve kaynağa bildirebilir. Sonrakine sadece şunlar iletilebilir: şikayetçi ve psikanalistin isimleri (ancak eğer Etik Kurul, kişisel veya yasal duyarlılığın takma isim gerektirmediğine karar verirse), eğer varsa ilgili tam üye kurumların (ların) isimleri veya onların takdirine bağlı olarak sadece şikayetin ülke veya bölgesinin isimleri.
d) kapsamlı bir değerlendirme yürütebilir;
e) ya görevlendirilen yetkili makamları içerisinde harekete geçebilir, ya da yönetim kuruluna bir öneri sunabilir (bkz. alttaki paragraph B6)

B4 Yasal Tavsiye. Eğer Etik Kurul, Başkan veya İdari Komite yasal tavsiyeyi uygun veya gerekli bulursa, IPA’nın danışmanı bilgilendirilir veya kendisine danışılabilir.

B5 Delil Toplama Yöntemleri. Etik Kurul (veya onun gözden geçirme komitesi) tarafından, delil toplamayı yöneten genel kriterler aşağıda listelenmiştir:
a) Kendilerine karşı herhangi bir şikâyet olduğu tüm taraflara bildirilmelidir ve cevap vermeleri için makul bir fırsat sunulmalıdır.
b) Tüm birey ve şikâyetçi kayıtları ve tanımlayıcı bilgiler gizli tutulmalıdır.
c) Etik Kurul, kendi adına hareket edebilen bir Alan Ziyaret Ekibi atayabilir.
Bu ekip resmi bir soruşturma yürütebilir ve vakayı derleyip, ardından onların yanıt vermesi için tüm vakayı sunabilir, kendi bulgularını özetleyen resmi bir raporu, Etik Kurul’un hüküm vermesi adına, Etik Kurul’a sunabilir.
d) Olağanüstü bir durum tarafından gerekçelendirilmişse, Etik Kurul veya onun gözden geçirme komitesi, kendi takdirince, bilgilendirici veya aleyhte bir oturumu/celseyi onaylayabilir ve böyle ise yukarıda listelenen takdir yetkisi temel alınarak yasal temsile izin verebilir.
e) İlişkili unsurlar, onaylanmış sınırlı bir bütçe içerisinde mümkün olduğunca hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde biraraya getirilmelidir.
f) Özgül sorular ya da meseleler bir veya birkaç bilirkişiye veya altkomitelere devredilebilir.

B6 IPA Eylemi. Etik Kurul veya onun gözden geçirme komisyonu aşağıdaki eylemlerden herhangi birini Yönetim Kurulu’na önerebilir:

a) IPA Üyesine Yönelik Şikâyetler
(i) Aklama: Üye kusurlu bulunmamıştır, çünkü kanıt etik dışı davranış malzemesini ortaya koymada başarısız olmuştur.
(ii) Haksız Hüküm Olmaksızın Şikâyeti Reddetme: Bu yetki, aynı suçlamanın takip eden yargı aşamalarına izin verir – örneğin, güvenilir kanıtın yetersiz olmasından veya yöntemsel bir kusurdan ötürü mevcut kararın verilemediği durumlarda.
(iii) İhtar veya Kınama Olduğunda veya Olmadığında Haksız Hüküm Olmaksızın Şikâyeti Reddetme: Şikâyet, etik dışı yapının yer alıp almadığına dair bir kanıt olmaksızın reddedilir ve aynı suçlamaya yönelik ileriki yargı aşamalarına yasal engel konulur. Uygun olduğunda, böyle bir reddetme durumunda; IPA’nın bahsi geçen davranışla ilgili etik kaygılarını ifade eden ve ileri eğitim, konsültasyon, süpervizyon, veya bir diğer çözüme yönelik/tedavi edici eylemi öneren bir ihtar mektubu; veya bir diğer çözüme yönelik /tedavi edici eylemi gerektiren bir kınama mektubu ilave edilebilir.
(iv) Dernekten Uzaklaştırma: Böyle bir uzaklaştırma belirli süreli olmalıdır, uzaklaştırma tarihinden itibaren üç yılı aşmamalıdır.
(v) Kayıttan Ayırma: IPA bünyesinde yeni bir üyelik başvurusu ayrılma tarihinden itibaren beş yıl içerisinde göz önünde bulundurulamaz.
(vi) Kalıcı olarak İhraç Etme.
(vii) Geri Kabulu Engelleme: Bir şikâyetin yargı aşamaları veya temyiz tamamlanmadan önce, bir üyenin istifa etmesi durumunda, üye tekrar IPA’ye başvurmak konusunda belirli bir süre için veya kalıcı olarak engellenebilir.

b) İnceleme Talebi
(i) Tavsiye niteliğindeki görüş: IPA’nın bir veya birkaç ilkesini, gerçek veya varsayımsal olarak belirtilmiş olgularla ilişkilendirir.
(ii) İlkelerin Açıklanması: Bir veya birkaç IPA ilkesini veya onların alt bölümlerini açıklar ve/veya nedenlerini belgeler.
(iii) İlkelerin veya Yöntemlerin Değiştirilmesi: Değişikliklerin IPA Yönetim Kurulu tarafından benimsenmesi zorunludur.

B7 Başvurular
Bir doğrudan üye tarafından etik bir ihlal deliline (bkz. alttaki paragraf C2) dair başvuru durumu haricinde, Etik Kurulu’nun eylemi veya eylemsizliğine dair herhangi bir başvuru Yönetim Kurulu’na iletilmelidir, Yönetim Kurulu kendi takdirince başvuruyu devam ettirebilir veya delil yetersizliği (üçte-ikilik oy gerektirir) şeklinde reddebilir veya başka bir uygun eylemde bulunur. Herhangi bir başvurunun resmi bildirimi, taraflara gönderilen orijinal kararın bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde IPA İdari Yöneticisi tarafından teslim alınmak zorundadır.

B8 Yayın
Eğer İdari Komite veya Yönetim Kurulu, kendi takdirince, yayının kısıtlanması veya saklanmasına dair olağanüstü nedenler bulmadıysa; bir talep ve herhangi bir suçlamaya, bir üyenin ayırılması veya uzaklaştırılmasına (ihlal edilen Etik İlkeler tanımlanmalıdır) dair herhangi bir eylemin metni dahil olmak üzere, IPA, tam üye örgütlerini ve üyelerini (gazete veya benzer yayın aracılığıyla), resmi etik eylemleri hakkında bilgilendirmelidir.

B9 Masraflar
Eğer Yönetim Kurulu; bir şikayetçi, üye veya tam üye .kurumun, talep edilen bilginin saklanması veya çarpıtılması dahil olmak üzere etik bir meseleyi yayma, savunma veya takip etme yoluyla aldatma söz konusu olduğunu IPA’dan önce anlarsa, IPA’nın ve/veya karşı tarafın masraflarını, rencide eden tarafın aleyhine tahakkuk ettirebilir.

C IPA DOĞRUDAN ÜYELERİNE YÖNELİK İŞLEMLER
IPA’nın bir doğrudan üyesine yönelik herhangi bir şikâyet olması durumunda, B1’den B9’a kadar olan paragraflar şu değişiklikler ve açıklamalarla uygulanmalıdır:
C1 Paragraf B3(b) uygulanmaz, çünkü doğrudan üye herhangi bir tam üye Kurumun yargılama yetkisine tabi değildir.
C2 IPA’nın takdirinde olan, Paragraf B7’de izin verilen başvuru yazılı delillere dayanarak bir başvuruyu kabul veya reddetme (tamamen ya da kısmen) onayı verilebilen Etik Başvuru Görevlisi veya IPA Yönetim Kurulu veya onun Yönetim Kurulu tarafından atanan kurul tarafından gözden geçirilmeye tabi tutulur ki bu yazılı deliller:
a) IPA’nın ilkeleri’nin net ihlali veya ihlal edilmemesi veya
b) IPA’nın olguları biraraya getirme ve/veya bir talebi yürürlüğe koyma veya bir başvuruyu gözden geçirmesi sürecinde bir şikâyetçinin veya doğrudan üyenin, makul bir sürede veya gerekli özeni sağlayarak işbirliği kurmadaki başarısızlığı ve
c) başvurunun nedeni olan eylem, yaptırım veya eylemsizlik sözkonusu şartlar altında adaletli ve akla yatkın idiyse ve ise (veya değildiyse ve değilse). Başvuru görevlisi veya kurulu, bulgularını ve önerilerini Yönetim Kurulu’na yazarak derhal bildirmelidir.
C3 Paragraf B9 ile tutarlı olarak, Etik Kurulu Yönetim Kurulu’na başvuru sırasında herhangi bir tarafın üstlendiği kısmi ya da tüm masrafların tahsisini, herhangi bir başka tarafın aleyhine yüklemeyi önerebilir.
C4 Bir doğrudan üye’nin Etik Yönetmeliği ihlali görüldüğünde, ve bir başvurunun arz edilme süresinin sonuna gelindiğinde; IPA Etik Kurulu, Çalışma Grubu’nun diğer üyelerini veya o üyenin (veya eski üyenin) diğer kurumsal
yapılarını, ve herhangi bir diğer ilgili mesleki kurum veya makamı, gerekli olduğunda iletişim veya ilgili bilgileri dahil olmak üzere üye’nin (veya eski üye’nin) adı ve alınmış olan herhangi bir eylem konusunda bilgilendirme yetkisine sahiptir.

Bu, yeniden düzenlenmiş Etik Yönerge; IPA Yönetim Kurulu Temsilcileri’nin New York’ta yapılan Ocak 2015 toplantılarında benimsenmiştir ve 1 Mart 2015’ ten itibaren geçerlidir. (Bu tarihten önceki Etik Yönetmelik ihlali iddiaları, Etik Yönerge’nin önceki basımına göre değerlendirilecek olsa da, bazı vakalar, bu yeniden düzenlenmiş Etik Yönetmeliği’nin IV. Bölüm’ünde belirtilen Uygulama İşlemleri kullanılarak da ele alınabilir).

Gözden geçirilen çeviri : PSİKE İstanbul Psikanaliz Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği Etik Kurulu ve Kurul Başkanı Yeşim Korkut

Psike İstanbul © 2015. Tüm Hakları Saklıdır
Bu site © XYZEskimo Web Araçları kullanılarak hazırlanmıştır.